Huisregels, voorwaarden en privacy

Met veel te gekke activiteiten en meer dan 100 kinderen is het belangrijk dat we regels hebben zodat we de kindervakantieweek gezellig en vlekkeloos kunnen laten verlopen.

Huisregels

 • Van toepassing bij een volledige 3-daagse inclusief overnachting:
  De ouders/verzorgers zijn verplicht per kind één dagdeel mee te draaien, waarbij wij ernaar streven dat per gezin maximaal 2 dagdelen wordt ingedeeld. Indien u onverhoopt verhindert bent dient u zelf voor vervanging te zorgen (18+).
 • De kinderen moeten tijdens de Kindervakantieweek binnen het terrein van de kindervakantieweek blijven en mogen dit zonder toestemming van de leiding niet verlaten.
 • Kinderen dienen gedurende de Kindervakantieweek hun gekregen T-shirt voorzien van naam te dragen. Verder adviseren wij kleding die vies mag worden en stevige schoenen.
 • Zwemmen / pootje baden geschied op eigen risico en mag alleen onder strikte voorwaarden (in bezit van zwemdiploma / binnen de aangegeven grenzen / niet over de lijn / T-shirt met naam blijft aan / na toestemming van de leiding). Wanneer u dit niet goedkeurt dient u dit vooraf, schriftelijk, aan de organisatie door te geven.
 • Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich aan de regels houden, zoals dat ook gebruikelijk is op school ten aanzien van pesten en ongewenst gedrag. Als kinderen zich hier niet aan houden, kunnen zij worden uitgesloten van verdere deelname.
 • Kinderen mogen pas naar huis wanneer zij door hun ouder(s)/verzorger(s) zijn afgemeld bij de leiding (herkenbaar aan de shirts van de Kindervakantieweek Beek).

Algemene voorwaarden

 • Deelname aan de Kindervakantieweek Beek is geheel op eigen risico van de ouder/verzorger van het deelnemende kind.
 • De organisatie van deKindervakantieweek Beek is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele vermissing van eigendommen, geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de Kindervakantieweek Beek.
 • De organisatie van de Kindervakantieweek Beek is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwer), die wordt toegebracht door een deelnemer of begeleider van de Kindervakantieweek Beek.
 • Ouders/verzorgers moeten te allen tijde bereikbaar zijn op het bij inschrijving opgegeven telefoonnummer.
 • Wij zijn gemachtigd om indien noodzakelijk een arts te raadplegen voor uw kind. Wij zijn niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten.
 • Ouders dienen bij inschrijving aan te geven of hun kind ergens allergisch voor is en/of medicatie nodig heeft.
 • Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Privacybeleid

 • Wanneer externe partijen worden ingeschakeld om activiteiten te organiseren in opdracht van de Kindervakantieweek Beek, mogen alle gegevens van het inschrijfformulier aan deze partij worden verstrekt onder voorwaarde dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan en voor geen andere doeleinden wordt gebruikt.
 • Kindervakantieweek Beek respecteert de privacy van al haar deelnemers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de Kindervakantieweek en promotie daarvan.
 • U gaat ermee akkoord dat er foto’s / filmpjes van uw kind geplaatst mogen worden in de besloten Facebook groep waarop uw kind duidelijk herkenbaar in beeld is. Tot deze Facebook groep hebben enkel organisatieleden en de ouders van kinderen die het desbetreffende jaar meedoen toegang . Indien u hier tegen bezwaar heeft dient u dit vooraf schriftelijk aan te geven.
 • U gaat ermee akkoord dat er foto’s / filmpjes van uw kind op de website (www.kva-beek.nl) en social media (waaronder Facebook) geplaatst worden waarop uw kind tijdens deelname aan activiteiten en in groepsverband te zien is. Wij plaatsen hier geen close-ups waarop uw kind duidelijk herkenbaar is.
 • Als u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur waarna uw kind onherkenbaar gemaakt wordt op de foto of de foto geheel verwijderd wordt.